తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు ఉబ్బసం ఉంది. నేను ఉపవాసం చేయవచ్చా?

ఒకరికి ఉబ్బసం ఉంటే ఉపవాసం కూడా సమస్యలను కలిగిస్తుందని సూచించడానికి చాలా తక్కువ. అయితే, ఒకరి వైద్యుడితో ఉపవాసం కోసం ప్రణాళికలను చర్చించడం మంచిది. మొదట ఒకరి వైద్యుడితో మాట్లాడకుండా ఒకరి ఉబ్బసం మందులు తీసుకోవడం ఆపకూడదు. ఉపవాస కాలంలో ఒకరి ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా ఒకరి వైద్యం షధాన్ని సర్దుబాటు చేయడం సాధ్యమా కాదా అని డాక్టర్ చెప్పగలరు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language