తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా పదేళ్ల కొడుకు ఆడుకుని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, అతను .పిరి తీసుకోలేదు. ఇది సాధారణమా?

ఆడటం వంటి కఠినమైన శారీరక శ్రమ తర్వాత less పిరి పీల్చుకోవడం సాధారణం. అయితే ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language