తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నా బిడ్డ రోజూ ఇన్హేలర్లను ఉపయోగించడం గురించి నేను ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉందా? అతను బానిస అవుతాడా?

రోజూ ఇన్హేలర్లు తీసుకోవడం వ్యసనం కలిగించదు. ఇది ఒకరి పళ్ళు తోముకోవడం లాంటిది ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language