తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

రోజూ ఇన్హేలర్లను ఉపయోగించడం వల్ల నేను బానిస కావడం గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఉందా?

ఇన్హేలర్లను క్రమం తప్పకుండా వాడటం వల్ల ఒకరు బానిస అవ్వరు. ఒకటి పరిగణించవచ్చు ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language