ఇన్హేలర్

ఎలా ఉపయోగించాలి

ఇన్హేలర్లు - ఎలా ఉపయోగించాలి-నెబ్యులైజర్లు

పిఎమ్‌డిఐలు మరియు డిపిఐల మాదిరిగా కాకుండా, నెబ్యులైజర్‌లు ద్రవ మందులను తగిన ఏరోసోల్ బిందువులుగా మారుస్తాయి, ఇవి పీల్చడానికి బాగా సరిపోతాయి. నెబ్యులైజర్లకు సమన్వయం అవసరం లేదు మరియు పొగమంచు షధాలను పొగమంచు రూపంలో త్వరగా మరియు సమర్థవంతంగా ఊపిరితిత్తుల పిరితిత్తులకు పంపిణీ చేస్తుంది. ఆస్తమా దాడుల సమయంలో, శిశువులు, పిల్లలు, వృద్ధులు, క్లిష్టమైన, అపస్మారక రోగులు మరియు పిఎండిఐ లేదా డిపిఐని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించలేని వారిలో నెబ్యులైజర్లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది.

Inhalers- how to use-Pressurised Metered Dose Inhalers (pMDIs)

Also known as pump inhalers, these are the most commonly used inhaler devices. They are propellent-based and deliver a specific, amount of medication to the lungs, in the form of aerosol spray; which needs to be inhaled. It releases reproducible doses every time on actuation. This means that the same amount of dose is released every time. These inhalers do not depend upon the patient’s inhalation to trigger the release of the drug. They require co-ordination between the actuation of the canister and inhalation of the dose. To put it simply, you must inhale at the exact moment when the canister is pressed and the dose is released. pMDIs also come with a dose counter, making it easy to keep a track of the number of puffs remaining in the device.

Inhalers- how to use-Zerostat VT Spacer

This device holds the medication for a little while after the pMDI’s actuation. Thus, the spacer helps you inhale all the medication, even if you do not inhale exactly at the same time when the canister is pressed for actuation.

Inhalers- how to use-Baby mask

If you or your child is unable to hold the Zerostat VT Spacer’s mouthpiece properly, you can attach the baby mask to the Zerostat VT Spacer and then use the pMDI.

Inhalers- how to use-Huf Puf Kit

The spacer and baby mask come preassembled in a Huf Puf Kit. As it is preassembled, it helps deliver the medication quickly in case of an emergency and saves time.

Inhalers- how to use-Dry Powder Inhalers (DPIs)

These types of inhalers deliver the medication in a dry powder form. DPIs are breath-actuated devices, which depend on your inhalation, to release the medication from the device. In comparison to the pMDIs, these are easier to use as they don’t need propellants and co-ordination. Usually, DPIs are single dose devices, although multi-dose DPIs are available as well.

Revolizer

The Revolizer is an easy to use DPI, usually used with various Rotacaps. It provides an accurate medication dose and a more efficient dispersal, even when the inhalation flow rates are low.

Inhalers- how to use-Rotahaler

Completely transparent, the Rotahaler enables you to make sure that you have inhaled the medication’s entire dose.

Inhalers- how to use-Breath Actuated Inhalers (BAIs)

An advanced version of the pMDI technology, the breath-actuated inhaler combines the advantages of a pMDI and DPI. The BAI senses your inhalation through an actuator, and releases the medication automatically.

Autohaler

The autohaler is by far easier to use than a pMDI and some of the DPIs. It can be used effectively by everyone – children, adults and elderly.

మరిన్ని ఇన్హేలర్ వీడియోలు:

Please Select Your Preferred Language