વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

મારા પતિને હવે થોડા વર્ષોથી સીઓપીડી છે. હમણાં હમણાં, તે પહેલાં કરતાં ઘણી વધારે સૂઈ રહ્યો છે. મારો મતલબ કે તે લગભગ આખો દિવસ sંઘે છે, જમવા માટે જગાડે છે અને થોડો ટીવી જોઈ શકે છે. શું આ સીઓપીડી દર્દીઓ માટે સામાન્ય છે કે મને ચિંતા થવી જોઈએ?

અતિશય ઊંઘવુંઘનું કારણ શોધવા માટે કોઈએ ડ ક્ટરની સલાહ લેવી જ જોઇએ.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language