ઇન્હેલર

શા માટે ઇન્હેલર્સ?

સમ િવ માં ઇ હŒલસ¤ન ેઅ થમા અનેસીઓપીડ ̈ વી સનની સમ યાઓના ઉપચારના 

સૌથી અસરકારક માગ¤તર ̈કŒ િસરપ અનેટŒ લેટ કરતાં પણ વધારŒ વી ૃિત મળ ̈ છે. 

ઇ હŒલસ¤વડŒ દવા ફŒફસાંના હવામાગ ુધી સીધી પહ ચેછે, એ જ યા યાં જઈનેતેણ ેકામ 

કરવા ું હોય છે. આ ¶ યા થોડ ̈ જ સેકંડોમાં થઈ ય છે અનેરાહત ૂર ̈ પાડŒ છે. બી 

તરફ, ટŒ લે સ અનેિસરપ મ વાટŒ લેવ ાની હોય છે નો અથ¤એ છે કŒ તેપેટ ુધી પહ ચેછે 

અને થમ લોહ ̈ના વાહમાં પહ ચેછે અનેબાદમાં ફŒફસાં ુધી પહ ચેછે. આમ, તેઓ ઝડપી 

રાહત ૂર ̈ પાડતા નથી. 

વ ુમાં ઇ હŒલરની દવા સમ યા પ જ યાએ સીધી પહ ચતી હોવાનેકારણે ડોઝ લેવ ો જ ર ̈ 

હોય છે તેટŒ લે સ અનેિસરપ કરતાં ઘણી ઓછ ̈ હોય છે. 

ઘણા લોકો માનતા હોય છે તેનાથી િવપર ̈ત ઇ હŒલસ¤ન ી આડઅસરો ઓછામાં ઓછ ̈ હોય છે, 

કારણ કŒ બ ુ ઓછા માણમાં દવા શર ̈રમાં દાખલ થાય છે. 

તેથી તમેઅથવા તમા ું બાળક કોઈ •ચ¢ત ા િવના ઇ હŒલસ¤ન ો ઉપયોગ કર ̈ શકŒ છે અનેતમને 

ૃિ ઓ ગમતી હોય અને માં આનંદ આવતો હોય એ બ ું જ કરવા ું ચા ુ રાખી શકો 

છો.

Please Select Your Preferred Language