പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ഞാൻ ഒരു ആസ്ത്മാറ്റിക് ആണ്, ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എന്റെ ആസ്ത്മ വഷളാകുമോ?

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആസ്ത്മ മാറുന്നതായി പല സ്ത്രീകളും കണ്ടെത്തുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരാളുടെ ആസ്ത്മ മെച്ചപ്പെടുകയോ വഷളാവുകയോ ചെയ്താൽ, ഗർഭകാലത്ത് നല്ല ആസ്ത്മ നിയന്ത്രണം അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന് പ്രധാനമാണ്. മരുന്നുകൾ, പതിവ് ഡോക്ടർ സന്ദർശനങ്ങൾ, ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനുമായി ഒരു വ്യക്തിഗത ആസ്ത്മ കർമപദ്ധതി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആസ്ത്മ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരാളുടെ ആസ്ത്മയെക്കുറിച്ച് പ്രസവചികിത്സകനെ അറിയിക്കുകയും രേഖാമൂലമുള്ള ആസ്ത്മ പ്രവർത്തന പദ്ധതി പങ്കിടുകയും വേണം.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language