പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ആസ്ത്മയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്ത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് മരുന്ന് എത്തിക്കാൻ ഒരു ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അലർജിക് റിനിറ്റിസ് ഉണ്ടായാൽ മൂക്കിലേക്ക് നേരിട്ട് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നതിന് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?

മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ നാസൽ സ്പ്രേകൾ ലഭ്യമാണ്, ഇത് അലർജിക് റിനിറ്റിസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദമാണ്.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language