പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഹേലർ ഏതാണ്?

നിരവധി തരം ഇൻഹേലറുകൾ ഉണ്ട്. ആസ്ത്മയുടെ തീവ്രത, പ്രായം, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പരിഗണിച്ച ശേഷം ഡോക്ടറുമായി ചേർന്ന് ഏത് തരം ഇൻഹേലറാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language