പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

വൈകാരിക സമ്മർദ്ദം എന്റെ 13 വയസ്സുള്ള ആസ്ത്മയെ ബാധിക്കുമോ?

അതെ, ആവേശം, കോപം, നിരാശ തുടങ്ങിയ ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്ത്മാറ്റിക് കുട്ടിയിൽ ആക്രമണത്തിന് കാരണമാകും.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language