વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

કયા પ્રકારનાં છોડ સૌથી એલર્જેનિક પરાગ ઉત્પન્ન કરે છે?

થોડાં ઝાડ (ઓક, રાખ, એલ્મ, બિર્ચ, મેપલ વગેરે), ઘાસ અને નીંદણ (રેગવીડ, સેજબ્રશ વગેરે) વિશાળ માત્રામાં નાના, પ્રકાશ, સૂકા પરાગ પેદા કરે છે જે હવામાંથી માઈલ સુધી વહન કરી શકાય છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language