ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷ. ಅವಳು ಉಸಿರಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶಿಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಇದೆಯೇ?

ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಶಿಳ್ಳೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಬ್ಬಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಸ್ತಮಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language