ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನನ್ನ 8 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಇದೆ. ಅವಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ?

ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಮಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ...

Related Questions

Please Select Your Preferred Language