తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

అలెర్జీ చర్మ పరీక్ష అంటే ఏమిటి?

ఒకరికి అలెర్జీ ఏమిటో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి అలెర్జీ చర్మ పరీక్ష జరుగుతుంది. అలెర్జీ చర్మ పరీక్ష సమయంలో, ఒకరి చర్మానికి చిన్న మొత్తంలో అలెర్జీ కారకాలు వర్తించబడతాయి. ప్రతి అలెర్జీ కారకానికి ఒకరి చర్మం ఎలా స్పందిస్తుందో డాక్టర్ గమనిస్తాడు మరియు నమోదు చేస్తాడు. ఈ విధంగా డాక్టర్ అలెర్జీ కారకాన్ని గుర్తించవచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language