વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જો તમને હળવી દમ હોય તો શું તમને દમનો હુમલો થઈ શકે છે?

હા. જો કોઈને અસ્થમાનો હુમલો થવાની સંભાવના હોય છે, જો કોઈને મધ્યમ અથવા ગંભીર અસ્થમા હોય, તો પણ કોઈને હળવી દમ હોય તો પણ તે જીવન માટે જોખમી અસ્થમાનો હુમલો કરી શકે છે. તેથી જ અસ્થમાની દવા ન લેવી તે પ્રમાણે અસ્થમાની દવાઓ લેવી અગત્યનું છે.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language