વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

લાંબા સમય સુધી મારે મારી દમની દવાઓ લેવાની જરૂર છે?

અસ્થમા એ લાંબા ગાળાની સમસ્યા છે, જેને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે નિયમિત દવાઓની જરૂર પડે છે ..

Related Questions

Please Select Your Preferred Language