ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಇನ್ಹೇಲರ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ?

ಹೌದು, ಇನ್ಹೇಲರ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language