പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ കുട്ടിക്ക് അലർജിക് റിനിറ്റിസ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്ത്മ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണോ?

അലർജികൾ‌ നിലനിൽ‌ക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. റിനിറ്റിസ് ബാധിച്ചവരിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് പേർക്കും അവരുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആസ്ത്മ ഉണ്ടാകുന്നു.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language