പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്റെ സി‌പി‌ഡി ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ദൈനംദിന വീട് വൃത്തിയാക്കൽ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?

ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ വഷളാകാത്തിടത്തോളം കാലം സി‌പി‌ഡി രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഒരാൾക്ക് ദിവസേനയുള്ള വീട് വൃത്തിയാക്കൽ തുടരാം. വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപകടകരമായ ഘടകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language