ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಒಪಿಡಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಸಿಒಪಿಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language