அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

நான் மருத்துவரைப் பார்க்க வேண்டும் என்றால் உச்ச ஓட்ட மீட்டர் என்னிடம் சொல்ல முடியுமா?

ஆஸ்துமா செயல் திட்டத்தை எழுதும் போது, ஆஸ்துமா நன்கு கட்டுப்படுத்தப்படும் போது தனிப்பட்ட சிறந்த உச்சநிலை ஓட்டத்தை (பி இஎஃப்) மருத்துவர் குறிப்பிடுகிறார். இந்த திட்டத்தில், நபர் மருத்துவரைப் பார்க்க வேண்டிய உச்ச ஓட்ட வாசிப்பை கீழே குறிப்பிடுகிறார்.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language