తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

నాకు అలెర్జీ ఏమిటో నేను ఎలా గుర్తించగలను?

ఒకరికి అలెర్జీ వచ్చినప్పుడు, లక్షణాలు మరియు వాటి తీవ్రత ..... అలెర్జీ కారకాన్ని గుర్తించడంలో సహాయపడవచ్చు. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, అలెర్జీ కారకాన్ని తెలుసుకోవడానికి అలెర్జీ పరీక్ష చేయవచ్చు.

Related Questions

Please Select Your Preferred Language